Poračun cen

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da bo na izstavljenem računu za mesec februar 2019 poleg rednega mesečnega obračuna prikazan tudi poračun količin odpadkov za leto 2018.

Pojasnilo: Skladno s 47. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič kot izvajalec javne službe do 31. marca izvedemo količinski poračun za preteklo leto. Količine odpadkov se ugotavljajo na podlagi podatkov iz evidenčnih listov, informacija o zabojnikih pa s pomočjo programa za evidentiranje zabojnikov (vsi zabojniki pri uporabnikih so opremljeni s čipom).

Pri pregledu skupno obračunanih količin odpadkov glede na dejansko zbrane, obdelane in odložene količine po evidenčnih listih za celotno obdobje 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 so bile znotraj posameznih postavk ugotovljene razlike, ki se uporabnikom poračunajo bodisi v dobro, bodisi v breme.