Vloge in soglasja

VLOGE ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJA

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja Komunala Tržič d.o.o. za območje Občine Tržič, ki jo oskrbuje s pitno vodo in upravlja z javno kanalizacijo, izdaja projektne pogoje in mnenja v skladu z:

- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) in
- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) v nadaljevanju Pravilnik.

Zahtevi za izdajo projektnih in drugih pogojev ter mnenj je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo. Prilagamo osnovne obrazce, ki jih potrebujete. Vse ostale priloge dobite kot sestavni del pravilnika.

Na podlagi 3. člena Pravilnika se mora vloga vložiti na naslednjih obrazcih:

PRILOGA 6 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

PRILOGA 7 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

PRILOGA 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - VLOGA

PRILOGA 9 Zahteva za izdajo mnenj - VLOGA

Vse ostale priloge so kot sestavni del Pravilnika.

Ostale VLOGE:

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV objekta na javno kanalizacijsko omrežje
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV objekta na javno vodovodno omrežje
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA za spremembo dimenzije vodomera

Vloge lahko oddate preko elektronskega naslova soglasja@komunala-trzic.si ali jo osebno vložite na vložišču podjetja v času uradnih ur.

 

VLOGA ZA MENJAVO DIMENZIJE VODOMERA
Za dodatne informacije vam je na voljo gospod Boris Bizjak, in sicer na tel. št. 04 5971 302 in e-naslovu vodovod@komunala-trzic.si.

 

ZAHTEVEK ZA NAJEM, NAKUP ALI ZAMENJAVO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE (gospodinjstva)

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB ZA PODJETJA IN ZAVODE, KI V ČASU IZREDNIH RAZMER NE POSLUJEJO (začasna odjava odvoza odpadkov - COVID)

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Špela Razinger, in sicer na tel. št. 04 5971 327 in e-naslovu odpadki@komunala-trzic.si.

 

OBVESTILO O ZAČETKU DELOVANJA MKČN (male komunalne čistilne naprave)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Tina Božič, in sicer na tel. št. 04 5971 334 in e-naslovu tina.bozic@komunala-trzic.si.

 

VLOGA NAJEMNIKA GROBA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZVAJANJE KAMNOSEŠKIH DEL NA POKOPALIŠČU

Za dodatne informacije vam je na voljo pogrebna služba, in sicer na mob. št. 031 503 871 in e-naslovu pogrebna@komunala-trzic.si

Cena izdaje soglasja je 32,02 € z ddv. Ceno je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič in velja od 1. 4. 2019 dalje.

 

PRIJAVA NA BREZPLAČNO OBVEŠČANJE

Občanom nudimo možnost vključitve v brezplačno obveščanje (SMS, e-pošta).

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Metka Žumer, in sicer na tel. št. 04 5971 347 in e-naslovu metka.zumer@komunala-trzic.si.